FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA

2019-03-25 09:59:44


-a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
-a gyermek születési anyakönyvi kivonata 
-a gyermek TAJ kártyája és "oltási kiskönyv"-e
-a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosítására alkalmas személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya),
-az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata, amennyiben rendelkezésre áll.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban a lakhely/tartózkodási hely szerint illetékes óvodába (Ivánc és Hegyhátszentmárton községek vonatkozásában az illetékes óvoda az Ivánci Gróf Sigray Klára Óvoda - 9931 Ivánc, Petőfi S. u. 6.). 
Az óvodába a 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. 

Óvodába a gyermeket 3. életéve betöltése után lehet felvenni. Felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Ivánc Község Önkormányzata fenntartásában működő Ivánci Gróf Sigray Klára Óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket.

A gyermekek felvételéről a beiratkozást követő 15 napon belül hoz döntést az intézmény vezetője. A felvételi kérelem elutasítása esetén a döntés közlésétől számított 15 napon belül a szülők az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének címzett, de az óvoda vezetőjénél benyújtott jogorvoslati kérelemmel élhet. 

Az óvodaköteles gyermek beíratásának elmulasztása szabálysértésnek minősül. Amennyiben a szülő nem tesz eleget kötelességének, a jegyző elrendeli az óvodai nevelés keretében folyó foglalkozáson való részvételt.

Ivánc, 2019. március 21.
Gyarmati Tibor s.k.
polgármester
Ivánc Község Önkormányzata