HIRDETMÉNY

2019-09-12 19:24:47

Ivánc Község Önkormányzata értesíti a község lakosságát, hogy a szociális célú tűzifa támogatás szabályairól szóló 8/2019. (IX.12.) önkormányzati rendelet alapján szociális célú tűzifa igénylésére van lehetőség.

Az Önkormányzat a 2019. évi pályázaton elnyert 38 m3 rendelkezésre álló szociális célú tűzifa keretből térítésmentesen tűzifát biztosít annak a Ivánc község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező, szociálisan rászoruló személynek, aki a rendeletben meghatározott feltételeknek megfelel.

Szociális célú tűzifára jogosult elsősorban az a kérelmező, aki
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára jogosult,
b) a pénzbeli vagy természetbeni települési támogatásra, különösen a lakhatással kapcsolatos rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra jogosult, vagy
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Szociális célú tűzifára jogosult továbbá másodsorban az a kérelmező: 
a)akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (85.500,- Ft-ot);
b)aki közfoglalkoztatási jogviszonyban áll;
c)aki kiskorú gyermekét egyedülálló szülőként neveli.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül – függetlenül az ingatlanban lévő személyek és háztartások számától – csak egy kérelmező részére állapítható meg támogatás.

A kérelmek elérhetőek az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, 
illetőleg letölthetők a www.ivanc.hu honlapról.

A kérelem nyomtatványon felül az igények elbírálásához kötelező igazolások benyújtása is szükséges (pl.: munkáltatói jövedelem igazolás, nyugellátás összegéről kiállított igazolás stb…)!!

A kérelmek beadási határideje: 2019. szeptember 20.


A kérelmeket a Képviselő-testület bírálja el 2019. szeptember 23. napjáig. 


Ivánc, 2019. szeptember 12.

Gyarmati Tibor sk.
     polgármester


Rendelet
Kérelem nyomtatvány ide kattintva letölthető